Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Siennej zostało założone w 1938 r. przez Henrykę Dziubkową - kierowniczkę tutejszej szkoły. Zadaniem Koła była organizacja kursów kroju i szycia, gotowania, pokazów, wystaw, prelekcji i konkursów. Celem tej działalności, było podniesienie wiedzy i umiejętności młodych dziewcząt i kobiet.

źródło: Dzikowski Z.
Gąsiorek J.
„Z dziejów Siennej 1608–2008”

Istniejące zespoły kobiece w ramach KGW, popularyzowały prowa­dzenie nowoczesnego gospodarstwa wiejskiego, ogródków przydomo­wych, higienizację i estetyzację wsi.
KGW organizuje także kursy z zakresu gospodarstwa domowego. Po II wojnie światowej, w listopadzie 1951 r. Koło reaktywowała Rozalia Wojtuń (1910-1983), nauczycielka i późniejsza kierowniczka tutejszej szkoły. Została Przewodniczącą Koła i pełniła tę funkcję do 1965 r.

W latach 1966-1975 funkcję Przewodniczącej pełniła Aniela Bier­nacka (ur. 1924).
Po latach, tak wspomina swoją działalność: „Praca KGW w okresie jak byłam przewodniczącą opierała się na organizowaniu kursów szycia, pieczenia ciast oraz gotowania. Urządzałyśmy „świniobicie', a przy tym różne zabawy, z których dochód przeznaczony był na potrzeby wioski. Dawniej, jak mieszkańcy chcieli coś mieć we wsi, to robili dużo w czy­nie społecznym, i tak przy drodze, przy budowie sklepu czy szkoły.
Panie z KGW chętnie uczestniczyły w tych pracach. Pracy było du­żo, ale też rozrywki. Na urządzane przez nas zabawy, chętnie przycho­dziło bardzo dużo mieszkańców. Za zaoszczędzone pieniądze, urządzały­śmy również wycieczki. Jeszcze wcześniej brałam udział w Rajdzie Chłopskim, razem z kier. Szkoły Wojtuń Rozalią Supłat Barbarą Geno­wefą i Marią Wajdeczko. Zdobyłyśmy nawet I i II miejsce.
Miałyśmy również zespół wokalny, do którego należały: Biernacka Aniela, Midor Genowefa, Supłat Barbara, Tomasik Ludwika, Dłutek Helena. Wielkim przeżyciem był dla nas występ na Dzień Kobiet w Fa­bryce Papierni w Żywcu.
Byłyśmy w stałym kontakcie ze służbą rolną z gminy, ponieważ pra­wie wszystkie gospodarstwa, nawet 0,5 ha uprawiały ziemię. Kobiety nie pracowały zawodowo, lecz zajmowały się uprawą. Sprowadziliśmy do wsi wiele odmian ziemniaków, zbóż. Praca w Kole czasem był trudna, ale zawsze było wesoło, a kobiety chętne do pracy. Od początku aż do dzisiejszych czasów, kobiety w KGW są bardzo oddane oraz pracowite i wesołe".

W 1975 r. Przewodnicząca Koła została Krystyna Sowa (1939-1999), która pełniła tę funkcję przez 24 lata. Była znakomitą organiza­torką osobą uzdolnioną artystycznie. To ona założyła w 1996 r. Kronikę wsi, do której zbierała materiały, i którą prowadziła do przedwczesnej śmierci. Projektowała gorsety, które haftowała z pomocą Barbary Sowy i Marii Kupczak. Dzięki jej staraniom, przygotowano 18 nowych kom­pletnych strojów regionalnych. Posiadała dużą umiejętność układania piosenek okolicznościowych - dożynkowych, weselnych i rozrywko­wych. Była kobietą pogodną i życzliwą dla innych. W maju 1999 r. funkcję przewodniczącej objęła Zofia Sowa (synowa Krystyny Sowy), i peł­niła ją do stycznia 2001 r. Od 2001 r. Przewodniczącą Koła jest Barbara Sowa (ur. 1945), osoba energiczna i zaangażowana w prace społeczne na rzecz wsi. Koło Gospodyń Wiejskich posiada bogaty dorobek. W 1955 r. w II Rajdzie Chłopskim w Rajczy zdobyło 2 miejsce.W Rajdzie uczestniczyli: Rozalia Wojtuń, Barbara Supłat, Aniela Biernacka, Genowefa Wajdeczko, Maria Wajdeczko, Emil Golasik, Jan Wajdeczko, Kazimierz Wajdeczko, Marian Pawlus, Tadeusz Pępek.
W 1957 r. Koło wraz z Kierownikiem szkoły Gerardem Wojtuniem zorganizowało dożynki na Caputowym (za potokiem).

Organizacja dożynek wiejskich i gminnych, stała się już tradycją Koła, przy tej okazji tworzy się piękne wieńce, często nagradzane w konkursach. KGW uczestniczyło w corocznych, jesiennych marszach organizowanych w Szczyrku. Od 1959 r. organizuje uroczyste święcenia pół, przygotowuje ołtarze.
Koło, korzystało z kursów szkoleniowych organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej. Organizowało wy­cieczki do zakładów doświadczalnych (Sierpce, Pisarzowice, Brzeźno).
W 1976 r. Koło zorganizowało dożynki, a dochód przeznaczyło na zakupienie strojów ludowych. W tym samym roku, wzięło udział w do­żynkach gminnych w Lipowej i zorganizowało kurs gotowania. W 1978 r. zorganizowano kurs szycia. W 1981 r. na Dzień Dziecka, Koło zorganizo­wało wyjazd z dziećmi do Chorzowa - Wesołego Miasteczka. W 1985 r. wzięło udział w marszu jesiennym w Rajczy. W 1986 r. zorganizowano Dzień Seniora i kurs szydełkowania. W 1987 r. uczestniczyło w Rajdzie w Szczyrku, a także kursie gotowania, pieczenia i haftowania.
W dniu 8 września 1996 r. KGW w Siennej, zorganizowało dożynki gminne, przy pomocy Szkoły Podstawowej, Rady Sołeckiej i OSP. Uro­czystości dożynkowe rozpoczęły się mszą Św., celebrowaną w kościele parafialnym pw. Michała Archanioła w Leśnej. Mszę odprawił duszpa­sterz rolników, ksiądz dziekana Stanisław Gawlik z Radziechów. Po mszy, korowód dożynkowy przejechał do strażnicy OSP w Siennej, gdzie ze względu na ulewne deszcze przeniesiono dalsze uroczystości. Gospo­darzami dożynek byli: Anna Matlak i Michał Sowa. Na dożynki zapro­szono posła Grzegorza Figurę, posła Władysława Bułkę, wójta gminy Lipowa Wojciecha Zuziaka, radnych gminy z przewodniczącym Janem Jakubcem, sołtysów i dyrektorów szkół z terenu gminy.
Ksiądz proboszcz Zbigniew Szychowski, pobłogosławił chleb i wień­ce dożynkowe. Gospodarze dożynek wręczyli chleb Wójtowi Gminy, a członkinie KGW odśpiewały pieśni dożynkowe. Następnie zaproszonym gościom wręczono wieńce dożynkowe. W części artystycznej, dzieci ze szkoły śpiewały piosenki i odtań­czyły w strojach ludowych, kilka przepięknych tańców.
W trakcie dożynek, podsumowano drugą edycję gminnego konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej" i wręczono nagrody. Po dożynkach zorgani­zowano zabawę, z której dochód przeznaczono na boisko szkolne.

W dniu 7 marca 1998r. KGW obchodziło jubileusz 60-lecia. Tak ten jubileusz wspomina Anna Zoń, dyrektor szkoły: „Przewodnicząca Koła p. Krystyna Sowa (...) recytowała wiersze, które często z różnych okazji sama tworzy. Kursy szycia, gotowania, wycieczki, dożynki, zabawy, konkursy, troska o wieś to część działalności Koła. Krystyna Sowa wrę­czyła dyr. Szkoły Annie Zoń 10 gorsetów krakowskich, które zostały uszyte i wyhaftowane przez członkinie - Marię Kupczak, Barbarę Sowę i Krystynę Sowę - dla uczniów szkoły, aby szkoła pielęgnowała i chroni­ła od zapomnienia regionalne tradycje".

W dniu 11 czerwca 1998 r. KGW zorganizowało wycieczkę do Wro­cławia na Panoramę Racławicką. Zwiedzano także Ostrów Tumski i Kate­drę p.w. św. Jana Chrzciciela, ogród botaniczny i ogród zoologiczny.
W lutym 2001 r. Koło wzięło udział w konkursie „Potraw regional­nych", zorganizowane przez Urząd Gminy w Lipowej. Członkinie Koła przygotowały zupę fasolową na kwaśnicy, wodzionkę, prażuchy z ma­ślanką i skwarkami, warzonkę.
W Kole działa 48 kobiet, które szyją gorsety, spódnice, halki, wy­twarzają kwiaty z bibuły. Pani Maria Kupczak to „ gospodyni" z najdłuż­szym stażem.
W 2001 r. Koło było ponownie organizatorem dożynek gminnych, przy pomocy OSP. Starostami dożynek byli: Władysława Biegun i Józef Bednarz. Msza święta została odprawiona w kościele parafialnym w Le­śnej. Następnie przemaszerowano na plac szkolny w Siennej. W korowo­dzie niesiono wieńce dożynkowe oraz plony. W części artystycznej za­prezentowały się członkinie KGW w ludowych przyśpiewkach, a także uczniowie ze szkoły w Siennej. Można było skosztować regionalnego jadła na stoiskach KGW. Po południu rozpoczęła się zabawa festynowa.
W dniu 16 września 2001 r. KGW wzięło udział w Powiatowych Dożynkach w Łodygowicach. W konkursie wieńcy dożynkowych w ka­tegorii „wieńce płaskie" zdobyło II miejsce. Wieńce wykonały: Barbara Sowa i Maria Kupczak.

Koło, brało także udział w Przeglądzie Potraw Reginalnych „Próbowacka Jadła Beskidzkiego", w 2001 r. zdobyło wyróżnienie, a w roku 2002 II miejsce. KGW uczestniczyło w konkursach plastycznych, np. „Połaźnice, pająki, światy". W kategorii „Połaźnice" w dniu 20 grudnia 2001 r. zdobyło wyróżnienie.
Członkinie Koła nie zapomniały o najstarszej mieszkance Siennej i członkini KGW - Karolinie Golec, która w dniu 9 lutego 2003 r. ob­chodziła jubileusz 100 lat życia. Odwiedziły Jubilatkę, składając jej życzenia zdrowia i pomyślności.
Życzenia Jubilatce składają Barbara Sowa, Maria Kupczak, Ewa Knapek, Zofia Bednarz. Mszę św. w domu Jubilatki odprawił ks. Piotr Sadkiewicz.
Jubilatka, Karolina Golec, córka Jana Duraja i Katarzyny z d. Fijak, urodziła się 9 lutego 1903 r. W dniu 18 listopada 1919 r. wyszła za mąż za Karola Golca (1889-1965). Zmarła 29 marca 2004 r. przeżywszy 101 lat.

W 2003 r. Koło obchodziło Jubileusz 65-lecia. Podczas dożynek po­wiatowych w Gilowicach, w dniu 14 września 2003 r. w konkursie wieńcy dożynkowych, w kategorii „Wieńce płaskie" Koło zdobyło I miejsce.

W 2005 r. w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez dyrekcję szkoły wzięły udział członkinie KGW: Ewa Knapek, Jadwiga Kuc, Ma­ria Wisła, Barbara Sowa, W. Kublin.
Specjalnością KGW w Siennej jest zupa kwackowa: „obrane kwacki, pokrojone drobno, gotujemy w wodzie, dodajemy marchew, ogon świński albo kość wieprzową, przyprawy, można dodać ziemniaki pokrojone w kosteczki, gotujemy do miękkości".
W 2008 r. Koło obchodziło jubileusz 70-lecia. W roku jubileuszowym Koło liczyło 39 członkiń: Małgorzata Góra, Krystyna Matuszek, Kazimiera Binda, Zofia Pietraszko, Józefa Kubica, Aniela Biernacka, Zofia Tracz, Ewa Knapek, Genowefa Midor, Otylia Sapeta, Halina Matlas, Anna Czul, Zofia Sowa, Maria Wisła, Maria Kupczak, Zofia Sowa II, Wanda Świerczek, Anna Biernat, Janina Kuźbida, Anna Matlak, Krystyna Płaza, Józefa Wisła, Barbara Sowa, Anna Błachut, Maria Łodziana, Czesława Ponikwia, Jadwiga Kuc, Zofia Czubek, Zofia Podziorny, Maria Matlas, Zofia Bednarz, Stanisława Semik, Julia Suchoń, Aniela Hałdysz, Anna Noga, Elżbieta Bonenberg, Małgorzata Pietrzak, Otylia Brasse, Stanisława Wisła.

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl