Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Siennej została założona w dniu 27 paź­dziernika 1921 r. W Księdze Ewidencji Korpusu czytamy: „Została zało­żona w roku 1921 przez następujących założycieli: Karola Golca, Józefa Dzikiego, Szczepana Dłótka, Karola Wisłę, Wojciecha Barteczka. Wszyscy rodacy gminy Siennej. Niech im będzie cześć i chwała za dobrą pracę". Jak wynika z wpisu, Księga została założona 19 grudnia 1926 r., a sekretarzem był Józef Sapeta.

źródło: Dzikowski Z. Gąsiorek J.
„Z dziejów Siennej 1608–2008”

Księga Ewidencji Korpusu zawiera 21 nazwisk członków OSP i podaje datę ich wstąpienia do Straży - 27 października 1921 r. Tę datę należy więc uznać za początek powstania OSP w Siennej. W tym czasie w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo OSP w Siennej nie posiadała własnej remizy, postawiono więc drewnianą szopę, która stała na parceli druha Józefa Dzikiego.

Po II wojnie światowej rozpoczęto budowę murowanej remizy, którą uroczyście otwarto w dniu 6 lipca 1947 r. W dniu 8 sierpnia 1948 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztanda­ru dla OSP. Sztandar uszył Karol Cendrzak - sekretarz Straży i krawiec.
W dniu 3 lipca 1949 r. odbyło się poświęcenie i przekazanie do użyt­ku motopompy - DKW - U-800. „Popularność naszej straży rosła -wspomną Józef Semik. W tym czasie zorganizowano oddział żeński, który liczył 17 druhen. Warto nadmienić, że 10 dziewcząt z oddziału żeńskiego wyszło za mąż za strażaków i tak to powstała wielka rodzina strażacka"
W 1950 r. straż zakupiła pierwszy samochód bojowy Studebacher, który służył 11 lat. Samochód ten odsprzedano, a z jednostki Wojskowej w Krakowie otrzymano samochód Dodge, który stale się psuł. W tej sy­tuacji, Rejonowa Komenda Straży Pożarnych w Żywcu przydzieliła sa­mochód pożarniczy GU-800.

W 1951 r. na 30-lecie OSP rozbudowano remizę. W tym okresie Prezesem straży był Karol Golec, Komendantem Michał Szymik, zastęp­cą Józef Szymik, gospodarzem Józef Dziki, dowódcą sekcji J. Kliś i J. Midor, sołtysem wsi Władysław Hołdys.
Druhowie: T. Matlas, K. Cendrzak, K. Kubica, K. Pitucha, K. Dziki, St. Kliś, W. Szczotka, W. Dłutek, K. Midor, J. Szczotka, J. Sapeta, Cz. Biernat, St. Pitucha, W. Hankus, W. Sowa.
Druhny: Julia Midor, Elżbieta Wajdeczko, Stanisława Duraj.
Po kilku latach, samochód GU-800 przekazano na polecenie Ko­mendy Powiatowej OSP Rycerce Dolnej. Na wyposżeniu OSP w Siennej był także samochód Zena ze zbiornikiem na wodę (3 000 litrów), bardzo wyeksploatowany, który przekazano na złom.
W dniu 15 czerwca 1955 r. OSP obchodziła 35-lecie. Komendantem wówczas był Józef Semik, z-cą Karol Kubica, gospodarzem Józef Dziki.
W dniu 15 lipca 1962 r. z okazji 40-lecia OSP wręczono sztandar.
W latach 70-tych wybudowano dwa zbiorniki przeciwpożarowe, sys­tematycznie rozbudowywano i modernizowano strażnicę, pomieszczenie na sprzęt gaśniczy, garaż, kuchnię. W 1976 r. na 55-lecie OSP przekazano mo­topompę, a zasłużony druh i sołtys Karol Kubica otrzymał odznaczenie.
W dniu 14 lipca 1996 r. OSP w Siennej obchodziła jubileusz 75-lecia. Odprawiono mszę Św., którą celebrował ksiądz proboszcz Zbi­gniew Szychowski i ksiądz kanonik z Radziechów, Stanisław Gawlik.
Nastąpiło poświęcenie odnowionego sztandaru przez ks. Kanonika Stanisława Gawlika. Pułkownik Zabłocki udekorował sztandar srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Wręczono złote medale z zasługi dla pożarnictwa, które otrzymali Michał Sowa i Kazimierz Adamczyk.
W 1999 r. przy wybitnej pomocy finansowej Urzędu Gminy w Li­powej, pomocy mieszkańców wsi i własnych funduszy, OSP zakupiła w Niemczech samochód pożarniczy Magirus Typ D 170/PA z motopom­pą urządzenie pianotwórcze, zapasową motopompą i inny sprzęt prze­ciwpożarowy. Samochód ten znakomicie się spisał w różnych akcjach gaszenia pożarów i poszycia leśnego, a także w czasie powodzi.

W dniu 8 lipca 2001 r. OSP w Siennej obchodziła jubileusz 80-lecia. Uroczystości oficjalne rozpoczęły się w południe, złożeniem raportu i wygłoszeniem referatu okolicznościowego. Przez wieś przejechały wo­zy strażackie, budząc ciekawość mieszkańców. Podczas uroczystości przekazano strażakom piłę motorową a wyróżniający się druhowie otrzymali odznaczenia. Złote odznaki otrzymali: Marian Dudek, Józef Legut, Andrzej Semik, Ryszard Sowa, Karol Wisła, Wojciech Zuziak.
Srebrną odznakę otrzymał Andrzej Gryga, a brązowe: Łukasz Czu­bek, Józef Sowa i Daniel Supłat.
Wręczono także odznaki Wzorowego Strażaka, które otrzymali: Krzysztof Biegun, Sławomir Chaberski, Witold Czubek, Bogusław Ka-soń, Wojciech Michalski, Wojciech Sermak i Robert Supłat. Prezesem OSP był Michał Sowa, a Naczelnikiem Ryszard Matlas. W dniu 22 lipca 2006 r. OSP w Siennej obchodziła 85-lecie istnienia. Uroczystość rozpo­częła się mszą Św. w kościele parafialnym w Leśnej. Była zbiórka podod­działów, raport i podniesienie flagi państwowej na maszt. Wygłoszono referat okolicznościowy i wręczono odznaczenia . Odbyły się pokazy strażackie, a jubileusz zakończył festyn, który trwał do białego rana.
Strażacy czynnie wspierali budowę szkoły, sklepu, drogi, sieci ga­zowniczej, telefonicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Byli i są ak­tywni w organizowaniu różnych imprez i jubileuszy, np. włączyli się w przygotowanie jubileuszu 400-lecia wsi Sienna w roku 2008r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siennej, zabezpiecza i pomaga w orga­nizowaniu uroczystości religijnych i okolicznościowych imprez w parafii św. Michała Archanioła w Leśnej. Niektóre rodziny w Siennej posiadają długoletnie tradycje strażackie. Należą do nich rodziny: Serników, Sowów, Matlasów, Legutów, Pietraszków, Wisłów, Grygów.

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl